Boule Diagnostics optimerar tillverkningsstrukturen – lägger ner fabriken i Kina

Boules processeffektiviseringsprogram fortsätter. Som ett resultat av detta kommer instrumenttillverkningen i framtiden koncentreras till den svenska tillverkningsenheten. Beslut har därför fattats att under andra kvartalet 2017 lägga ner tillverkningsenheten i Kina. Enheten sysselsätter för närvarande 13 personer.

Genom att koncentrera tillverkningen av instrument till en enhet kommer Boule spara drygt 3 MSEK per år och effektivisera interna processer. Bolaget kommer dessutom kunna reducera rörelsekapitalet. Den totala kostnaden för nedläggningen av fabriken uppgår till 3 MSEK och kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2017.

”I enlighet med den tidigare kommunicerade ambitionen att optimera och effektivisera vår tillverkningsstruktur har vi beslutat att lägga ner tillverkningen i Kina. Beslutet påverkar inte våra kommersiella strategier i Asien där vi förväntar oss fortsatt god försäljningstillväxt.”, säger Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705 58 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 09:15.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter