Boule Diagnostics (publ) bokslutskommuniké januari–december 2023

God organisk tillväxt och starkt operativt kassaflöde

Kvartalet oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 148,1 MSEK (149,2), motsvarande en minskning med 0,7 procent. Justerat för förändring av valutakurser en ökning med 4,3 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 1 133 (794) vilket är en ökning med 42,7 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 65,9 MSEK (66,7) vilket motsvarar en bruttomarginal på 44,5 procent (44,7).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 10,5 MSEK (10,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 procent (6,7).
 • Periodens resultat uppgick till 8,4 MSEK (2,9).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,09) och efter utspädning till 0,22 SEK (0,09).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,2 MSEK (13,3).
 • Nettokassan uppgick per den 31 december till 12,9 MSEK (32,1).
 • Engångsnedskrivningar av inventarier påverkade rörelseresultatet med -4,6 MSEK, utan denna nedskrivning hade rörelseresultatet varit 15,1 MSEK.

Helåret januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 571,3 MSEK (548,1), motsvarande en ökning med 4,2 procent. Justerat för förändring av valutakurser en ökning med 0,8 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 4 203 (3 990) vilket är en ökning med 5,3 procent.
 • Bruttoresultatet, uppgick till 249,7 MSEK (227,9) vilket motsvarar en bruttomarginal på 43,7 procent (41,6).
 • Rörelseresultatet, uppgick till 39,3 MSEK (29,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 procent (5,3).
 • Periodens resultat uppgick till 25,0 MSEK (12,7).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,64 SEK (0,46) och efter utspädning till 0,64 SEK (0,45).*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,4 MSEK (-11,4).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska göras för verksamhetsåret 2023..

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

VD Jesper Söderqvist kommenterar

Tillväxt drivet av veterinärförsäljning samt instrumentorder i Indien

Den geopolitiska situationen i omvärlden fortsatte att vara utmanande och med det beaktat är jag nöjd med att försäljningen visade en organisk tillväxt på 4,3 procent under kvartalet. Organiskt drevs tillväxten av Asien och Västeuropa medan övriga regioner hade en svagare utveckling.

Antalet sålda instrument ökade med över 40 procent. En väsentlig del utgjordes av delleveranser av en större order på totalt 1 200 instrument till Indien med beräknad slutleverans under första halvåret av 2024. Denna order är av strategiskt värde, men pressar marginalerna i perioden. Vi växer å andra sidan en installerad bas och återkommande försäljning av förbrukningsvaror med högre marginal.

I Västeuropa drevs försäljningstillväxten av veterinärsegmentet som tack vare lansering av ett nytt veterinärinstrument under sommaren 2023 mer än fördubblades jämfört med föregående år.

OEM-försäljningen av förbrukningsvaror minskade under kvartalet jämfört med föregående år. Detta beror framför allt på en större leverans under jämförande kvartal 2022. För helåret ligger försäljningen på samma nivå som 2022 och totalt sett så fortsätter denna affär att utvecklas positivt.

Bruttomarginalen är i nivå med samma period 2022 men kunde varit ännu bättre. Ökad effektivitet i produktionen förstärkte bruttomarginalen men påverkades av en negativ produktmix, med stora volymer av instrument, och negativa valutaeffekter. Den strategiska affären i Indien minskade bruttomarginalen med 4,4 procentenheter.

För helåret 2023 förbättrades bruttomarginalen till 43,7 procent (41,6).

EBIT förbättrades i kvartalet till 10,5 MSEK (10,0), motsvarade en marginal om 7,1 procent (6,7). Justerat för engångsnedskrivningar av inventarier var EBIT 15,1 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 10 procent.

Det operativa kassaflödet var starkt i kvartalet jämfört med föregående år som ett resultat av förbättrad lönsamhet och frigjort rörelsekapital.

Vår resa 2024

De första produkterna från vår partners nya reagensfabrik i Indien är nu levererade. En viktig milstolpe för den nya framtida affärsmodellen där en växande andel av intäkterna kommer vara licensförsäljning. Jag är också nöjd med utvecklingen av vårt nystartade projekt för att etablera outsourcad instrumentproduktion i Indien. Projektet är komplext men vi förväntar oss att leveranserna kan påbörjas under 2025.

Givet de beslut vi har tagit om lokal licenstillverkning som kvalificerar oss för indiska regeringens krav på ”make in India” kan våra distributörer fortsätta vinna publika upphandlingar i en marknad med ökad konkurrens, samtidigt som vi fortsätter leverera svenskproducerade produkter till den privata Indiska marknaden.

När detta skrivs förbereder vi oss för Medlab Middle East, en mässa med kunder från hela världen, men särskilt från Mellanöstern, Afrika och Asien. På mässan visar vi för första gången våra nya 5-parts instrument. Det känns inspirerande att vi har nått milstolparna för att börja lansera det vi arbetat hårt för att ta fram.

Utvärdering av den tekniska och kliniska prestandan av det nya instrumentet har levererat utmärkta resultat och vi är i slutfasen av förberedelserna av de externa kliniska valideringsstudierna. Regulatoriska processer innebär dock alltid en viss osäkerhet avseende tid och vi har en dialog med FDA för att säkerställa att vi utformar de kliniska studierna så att vi uppnår bredast möjliga användningsområde,”Intended Use”. Vår målsättning är att skicka in de regulatoriska ansökningarna under andra halvåret 2024.

Investeringarna i produktplattformen förväntas fortsätta under 2024 i nivå med 2023, för att sedan minska under 2025. Lanseringen är påbörjad och planen att starta försäljning under första halvåret 2025 ligger fast.

Holger Lembrér tillträder som ny CFO, Holger kommer med relevanta erfarenheter från olika ledande finansbefattningar. Vi har också anställt Simonetta Tumbiolo som ny marknadschef, en passionerad ledare med erfarenhet från både forskning och olika globala marknadsroller. Holger och Simonetta är välkomna tillskott till ledningsgruppen.

Avslutningsvis vill jag tacka vår personal, partners, aktieägare och framför allt våra kunder för ett utmanade 2023. Tillsammans ser vi fram emot ett spännande 2024 där mycket av vårt fokus kommer att vara på lanseringen av våra nya 5-parts instrument och expansion av våra OEM affärer.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM

Presentation av bokslutskommunikén
Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och interim CFO Jan Benjaminson bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, interim CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 571 miljoner SEK under 2023 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl. 07:30 CET


Bokslutskommuniké Q4 2023

 • Prenumurera på våra nyheter