Boule Diagnostics (publ) delårsrapport april–juni 2023

Förbättrad bruttomarginal

Kvartalet april–juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 140,5 MSEK (140,8), motsvarande en minskning med 0,2 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 9,9 procent.
  • Bruttoresultatet uppgick till 59,9 MSEK (53,3) vilket motsvarar en bruttomarginal på 42,7 procent (37,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (5,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,2 procent (3,6).
  • Periodens resultat uppgick till 4,1 MSEK (2,9).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,11) och efter utspädning till 0,11 SEK (0,10).*

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

VD Jesper Söderqvist kommenterar
Breddat produkterbjudande och ökad bruttomarginal
En viktig milstolpe under kvartalet var lanseringen av vår nya veterinärprodukt, H50V. Lanseringen gör att vi kommer att öka försäljningen till veterinärsegmentet. Försäljningen av OEM förbrukningsvaror fortsätter också att öka. Vi vann även en strategiskt viktig order från en välrenommerad sjukhuskedja i USA som kommer att uppgradera hela sin installerade bas. Det är det bästa betyg vi kan få både när det gäller kvalitet på våra lösningar och ett tecken på det höga förtroendet vi har hos våra kunder.

Kvartalet i korthet
Orderingången var god mot slutet av kvartalet efter en svag inledning. Cirka 10 MSEK av planerade leveranser flyttades dock fram i tiden. Skälet är främst att ett antal kunder i Mellanöstern och Afrika inte haft möjlighet att betala på grund av de restriktioner som kundernas lokala centralbanker infört för växling till utländska valutor. Beställningarna ligger kvar men för leverans krävs förskottsbetalning.

Bruttomarginalen uppgick till 43 procent vilket är 3,2 procentenheter bättre än motsvarande period föregående år trots en ofördelaktigare produktmix. Den förbättrade bruttomarginalen är främst ett resultat av prishöjningar, lägre inköpspriser och billigare frakter men även en konsekvens av förbättrad effektivitet i produktionen.

Vi levererade knappt tusen instrument under kvartalet. Med en ökad andel 5-parts instrument till Asien där priserna är lägre, har pressen på vår bruttomarginal ökat jämfört med årets första kvartal.

Marknadsläget
Det globala makroekonomiska läget har fortsatt stor påverkan på verksamheten eftersom investeringsutrymmet minskar för kunder med svagare lokala valutor. Det osäkra läget har gjort att vi ökat kravet på förskottsbetalningar från våra kunder vilket ibland försenar affärer.

Den indiska regeringen gör en flerårig satsning på ökad tillgänglighet för sjukvård till alla vilket medför stora investeringar i nya laboratorier. För att medverka i publika upphandlingarna ställs ökade krav på Make in India. Förra året slöt vi därför ett avtal med indiska Q-Line Biotech för att etablera reagensproduktion i Indien. Vår partner har byggt en ny fabrik och validering av produktionsutrustning och processer pågår. De första kundleveranserna planeras i september.

Framöver kommer delar av försäljningen till Indien skapa ökade royaltyintäkter vilket därmed kommer minska omsättningen men öka lönsamheten.

Förnyelse av produktportföljen
Vi inledde lanseringen av vår nya produkt H50V, ett nytt 5-parts veterinärinstrument, i Europa under kvartalet och kommer under hösten att introducera den även på andra marknader. Lanseringen av en ny produkt och med FujiFilm Europa som ny försäljningspartner gör att vi ser goda möjligheter att växa snabbare inom veterinärmedicin.

Veterinärmarknaden har en tillväxt som är tre gånger större än humanmarknaden.

Vi har under kvartalet investerat 18 MSEK i utvecklingen av vår nya teknikplattform. Ökning från föregående kvartal följer av utökade kliniska tester och inköp av material till prototyper och förserieproduktion.

Vi har utfört omfattande klinisk verifiering och en extern utvärdering av designen. Resultaten visade att vi kommer nå en högre prestanda med vissa förbättringar av elektronik och algoritmer. Förbättringsarbetet skjuter på start av den kliniska valideringen vilket försenar våra regulatoriska ansökningar till nästa sommar. Vi planerar för lanseringsaktiviteter under andra halvåret av 2024 och att intäkter från vårt nya 5-parts instrument tar fart under 2025.

I höst kommer vi att fortsätta göra förbättringar på våra befintliga 3-parts instrument med kostnadseffektiva komponenter från vår nya teknikplattform så att vi redan 2024 kan dra nytta av nyutvecklingen.

Det är oroligt i vår omvärld vilket påverkat våra kunder och oss själva under kvartalet. Vi fokuserar på det vi kan kontrollera. Med en breddad och attraktiv produktportfölj inom veterinärsegmentet, underliggande efterfrågan på OEM produkter samt med ett internt fokus på innovation och effektivitet så är jag optimistisk över hur vi tar oss an andra halvan av 2023.

Trevlig sommar!

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM

Presentation av delårsrapporten
Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Jan Benjaminson delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 548 miljoner SEK under 2022 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2023 kl. 07:30 CEST.


Boule Diagnostics – Delårsrapport Q2 2023

  • Prenumurera på våra nyheter