Boule Diagnostics (publ) delårsrapport januari–mars 2023

Förbättrad bruttomarginal

Kvartalet januari–mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 143,1 MSEK (132,5), motsvarande en ökning med 8,1 procent. Justerat för förändring av valutakurser en minskning med 2,7 procent.
  • Bruttoresultatet, uppgick till 66,1 MSEK (56,8) vilket motsvarar en bruttomarginal på 46,2 procent (42,9).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 12,1 MSEK (10,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5 procent (7,8).
  • Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (4,6).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,20 SEK (0,17) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,17).*

*Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om.

VD Jesper Söderqvist kommenterar
"Fortsatta resultatförbättringar

Försäljning och orderingång ökade under mars månad och vi levererar fortsatta resultatförbättringar. Jag är speciellt nöjd med att bruttomarginalen för koncernen fortsätter förbättras och att de effektiviseringar som initierades i början av året resulterar i ett förbättrat bruttoresultat.

Vårt utökade samarbetsavtal med FujiFilm i Europa är lovande och ökar vår potential inom veterinärsegmentet. Under andra kvartalet kommer vi att lansera en ny veterinärprodukt.

Kvartalet i korthet
Omsättningen ökade med 8,1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 143 MSEK. Med oförändrade valutakurser minskade omsättningen med 2,7 procent.

Vi levererade över 1 000 instrument vilket är en ökning med 31 procent jämfört med sista kvartalet i 2022. Intäkterna per instrument ökar som ett resultat av prishöjningar och gynnsamma valutaeffekter.

Försäljning av förbrukningsvaror ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år och är det produktsegment som visar starkast tillväxt.

Periodens kassaflöde var negativt. Detta beror i första hand på förändring av rörelsefordringar där framför allt kunder i vissa länder har haft begränsningar för betalningar i utländsk valuta. Kassaflödet påverkas också av att en stor del av leveranserna och faktureringen skett i slutet av kvartalet vilket är samma mönster som tidigare år.

De effektiviseringar i produktion som pågår har börjat ge resultat. Bruttomarginalen förbättrades ytterligare och uppgick till 46,2 procent, en förbättring med 1,5 procentenheter mot fjärdekvartalet 2022 och med 3,3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Försörjningen av elektronikkomponenter och andra insatsvaror har väsentligt förbättrats under kvartalet och de extrakostnader som uppstod under 2022 när vi fick förlita oss på spotmarknaden har reducerats.

Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK och rörelsemarginalen till 8,5 procent. I resultatet ingår engångskostnader på 2 MSEK för personalreduceringar genomförda under januari.

Marknadsläget
Den underliggande efterfrågan på bloddiagnostik består. Det globala makroekonomiska lägets svängningar och osäkerhet har påverkat affärerna. I vissa marknader ökar priset avsevärt på grund av lokala valutor vilket minskar kundernas investeringsutrymme.

Försäljningen av instrument i USA har haft en svag inledning men det har till stor del kompenserats av en ökad försäljning av förbrukningsvaror till OEM-kunder. OEM-kunderna signalerar fortsatt tillväxt de kommande åren.

Efterfrågan på 5-parts instrument fortsätter öka speciellt i mogna marknader, men även i publika upphandlingar i Asien.

Den nya produktplattformen är vårt viktigaste tillväxtområde och där prioriteras humanmarknaden. Det första instrumentet kommer att bli ett avancerat 5-parts instrument. Under kvartalet har vi investerat 15 MSEK i utveckling. Vår målsättning är fortsatt att påbörja försäljning under slutet av 2024 och att den regulatoriska ansökningsprocessen till FDA och IVDR är påbörjad i slutet av 2023.

Ny veterinärprodukt
Även inom veterinärmedicin finns en ökande efterfrågan på 5-parts diagnostik. Under kvartal två kommer vi därför att lansera ett nytt 5-parts veterinärinstrument på den europeiska marknaden. Eftersom ett av våra viktigaste beslutskriterier var time-to-market valde vi att jobba med en extern partner för att ta fram den nya produkten. Med denna lösning får vi ett utmärkt komplement till vårt existerande erbjudande på veterinärmarknaden.

Utökat partnerskap
FujiFilm började sälja Boules veterinärprodukter i tre europeiska länder i mitten av 2022. De första installationerna har gett oss mycket positiv feedback och FujiFilm har under kvartalet valt att utöka samarbetet och sälja Boules veterinärlösningar i ytterligare fem länder i Europa. FujiFilm har en omfattande och unikt bred portfölj med både IVD-produkter och bildutrustning för veterinärkliniker. Med Boules hematologiprodukter får FujiFilm ett heltäckande konkurrenskraftigt erbjudande till veterinärlaboratorier.

En utökad veterinärportfölj och med en ny stark internationell distributör i Europa förväntar vi oss ökad försäljning i veterinärsegmentet redan i år."

DELÅRSRAPPORTEN ÅTERFINNS NEDAN SOM PDF SAMT SOM WEBVERSION PÅ BOULE.COM

Presentation av delårsrapporten
Klockan 10.00 presenterar och kommenterar VD Jesper Söderqvist och CFO Jan Benjaminson delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46
 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 07:30 CEST.


Delårsrapport Q1 2023

  • Prenumurera på våra nyheter