Boule Diagnostics säljer innehav i intressebolag

Boule Diagnostics har träffat avtal om att sälja innehavet i intressebolaget Nordic Biolabs AB. Försäljningen ger en positiv likviditetseffekt på 5 Mkr och en reavinst om knappt 1 Mkr. Försäljningen kommer att genomföras den 28 december 2011.

”Vi ska fortsätta växa och ta marknadsandelar på den globala marknaden för bloddiagnostik, och det är där vi ska fortsätta lägga all kraft och energi. Försäljningen av innehavet i Nordic Biolabs fullbordar renodlingen av Boule Diagnostics till ett internationellt diagnostikföretag med inriktning mot human och veterinär blodanalys. Vi bedömer dessutom att det är en lämplig tidpunkt för avyttring av vårt innehav”, säger Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB.

Nordic Biolabs bildades 2004 genom en sammanslagning av Boule Nordic och LabDesign i syfte att skapa ett starkt agenturföretag med inriktning på den nordiska marknaden. Boules innehav i Nordic Biolabs kommer att förvärvas av de kvarvarande aktieägarna i Nordic Biolabs; Thomas Busch, Jan Skaring och Claes Hedberg.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon +46 708-60 88 63 

 
TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Nordic. http://www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 16 december 2011.


wkr0001.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter