Boule Diagnostics tecknar avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet för kliniskt samarbete vid utveckling av hematologisystem

Boule har tecknat ett avtal med Karolinska Universitets-laboratoriet, Klinisk kemi, om ett samarbete för systemvalidering och produkt-utveckling inom hematologi. Boule äger samtliga rättigheter till de data som projektet genererar.

“Det finns ett ständigt behov av att utmana våra system med speciellt svåra patientprover för att säkerställa att systemen fångar upp dessa samt att prestanda och resultathantering matchar de behov som finns längre upp i vårdkedjan. Karolinska Universitetslaboratoriet (Klinisk kemi) har stort kunnande inom hematologisk blodanalys och är en mycket intressant partner att samarbeta med inför utveckling av framtida produkter” säger Ernst Westman, VD på Boule Diagnostics AB.

Boule har etablerat sig som en ledande utvecklare och leverantör av blodcellräkning på en växande global marknad och finns representerade via distributörer i över 100 länder. Boules system för blodcellräkning används på små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården och fungerar som screening innan patienter med bekräftade avvikande analysresultat och eventuell patologisk blodbild slussas vidare till specialiserad diagnostik och vård.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 28 juni 2013.

TILL REDAKTÖRERNA 
   
Om Boule Diagnostics AB 
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se

Om Klinisk kemi
Klinisk kemi driver dygnet-runt-öppna laboratorier vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Kliniken förser dessa sjukhus och stora delar av Stockholms Läns Landstings primärvård med kliniskt kemiska analyser av både akut och elektivt slag. Som en del av ett universitetslaboratorium har kliniken också ett uppdrag att i samarbete med Karolinska Institutet bedriva utbildning, utveckling och forskning samt även med andra aktörer. Viktiga forskningsfält är koagulationsrubbningar, metabola rubbningar och inom hematologiområdet. Sektionen Hematologi ansvarar för instrumentering, metoder och rutiner.


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter