Boule Diagnostics - Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman 2017 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på

ägarförhållandena den 30 september 2017 ska utses för att föreslå årsstämman 2018:

a)     förslag till ordförande vid årsstämman,

b)     förslag till styrelse,

c)     förslag till styrelseordförande,

d)     förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av

styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,

e)     förslag till revisor,

f)      förslag till arvode till Bolagets revisor, samt

g)     förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2019.

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var Svolder AB, AB Grenspecialisten och Thomas Eklund, och representerande drygt 30 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Emil Hjalmarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt

adjungerat styrelsens ordförande Peter Ehrenheim.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta

valberedningens ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08-440 37 73, eller via mail

ulf.hedlundh@svolder.se. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på

erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 15 februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tel +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017, kl. 15:30 CET


Release

  • Prenumurera på våra nyheter