Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2019

Årsstämman 2018 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2018 ska utses för att föreslå årsstämman 2019:

a)     förslag till ordförande vid årsstämman,
b)     förslag till styrelse,
c)     förslag till styrelseordförande,
d)     förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
e)     förslag till revisor,
f)      förslag till arvode till Bolagets revisor, och
g)     förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2020.

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och SEB Asset Management, representerandes drygt 30 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Emil Hjalmarsson (AB Grenspecialisten), Ulf Hedlundh (Svolder AB) samt Henrietta Theorell (SEB Asset Management). Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Peter Ehrenheim.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08-440 37 73 eller via mail ulf.hedlundh@svolder.se. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl. 12:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter