Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman 2019 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2019 ska utses för att föreslå årsstämman 2020:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman,
  2. förslag till styrelse,
  3. förslag till styrelseordförande,
  4. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
  5. förslag till revisor,
  6. förslag till arvode till Bolagets revisor, och
  7. förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2021.

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var Svolder AB, AB Grenspecialisten och Thomas Eklund vilka representerande cirka 33 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Emil Hjalmarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08-440 37 73 eller via mail ulf.hedlundh@svolder.se. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tfn. + 46 706-67 57 11

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019, kl. 15:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter