Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2024

Årsstämman 2023 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2023 ska utses för att föreslå årsstämman 2024:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman,
  2. förslag till styrelse,
  3. förslag till styrelseordförande,
  4. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
  5. förslag till revisor,
  6. förslag till arvode till Bolagets revisor,
  7. förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt, och
  8. annat ärende som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och Thomas Eklund, vilka representerande knappt 35 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Tomas Risbecker (Svolder AB), Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Erik Ivarsson till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Torben Jörgensen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Erik Ivarsson via e-mail på erik.ivarsson@grenspecialisten.com. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxtmarknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 548 miljoner SEK under 2022 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl. 15:00 CET.


Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2024

  • Prenumurera på våra nyheter