Boules egenutvecklade teknik blir basen i bolagets nya plattform. Immateriella tillgångar skrivs ned med 40 MSEK.

Utvecklingen av nästa generations plattform för analysinstrument har nu passerat en viktig milstolpe avseende design, kravspecifikation och teknikval. Under utvecklingsarbetet har olika lösningar utvärderats, varav ett spår inkluderade förvärv av teknologi för laseroptik. Som en konsekvens av andra överväganden och teknikval har dock en annan utvecklingslinje visat sig ge bättre resultat, varför den förvärvade teknologin och därmed relaterade investeringar skrivs ned med 40 MSEK. Nedskrivningarna påverkar inte kassaflödet men belastar resultatet under fjärde kvartalet 2020.

”Jag är mycket nöjd med att vi nu gjort alla väsentliga teknikval för vår framtida produktplattform. Det senaste årets förstärkningar av organisationen har möjliggjort den nya tekniska lösningen som uppfyller våra högt ställda krav och blir en stabil bas för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vårt team har gjort ett fantastiskt arbete, även om påverkan på resultatet självfallet är beklaglig”, säger Boule Diagnostics VD Jesper Söderqvist.

Helena Börjesson, Boules CTO, kommenterar: “Vi har stakat ut en tydlig och stabil väg mot den första releasen, ett avancerat 5-parts-instrument för humanmarknaden, och vi ser med tillförsikt fram emot den industrialiseringsfas som vi nu inleder.”

Ett avancerat 5-parts-instrument för humanmarknaden, baserad på den nya plattformen, planeras att lanseras i slutet av 2022.

Fakta Boules nya produktplattform

  • Den första releasen på den nya plattformen kommer att vara en avancerad 5-parts-instrument för humandiagnostik.
  • Boules nuvarande erbjudande kommer över tid att kompletteras och ersättas av produkter som bygger på den nya plattformen.
  • Den nya plattformen kombinerar impedans och laserteknologi för att kunna mäta fler parametrar avseende blodceller.
  • Marknaden för patientnära diagnostik är störst för 3-parts-instrument, men marknaden för 5-parts-instrument växer snabbare.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 17:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter