Boules nyemission tillför drygt MSEK 60– handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds 23 juni 2011

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Intresset för erbjudandet att teckna aktier i Boule Diagnostics AB (publ) (“Boule” eller ”Bolaget”) har varit stort, både från allmänheten och från institutionella investerare i Sverige. Nyemissionen tillför Bolaget drygt MSEK 60 före emissionskostnader.

Ernst Westman, verkställande direktör:
”Det här är ett stort och viktigt steg för oss och det är glädjande att så många institutionella och privata investerare delar vår syn på verksamheten idag och våra framtida möjligheter, och vi ser det som ett styrketecken att vi trots den senaste veckans starka börsoro, med god marginal lyckades överträffa den satta nedre beloppsgränsen på MSEK 50. Boule har under de senaste åren utvecklats till ett starkt, konkurrenskraftigt och fortsatt växande bolag med försäljning i över 100 länder. Som börsnoterat bolag ska vi fortsätta ta marknadsandelar på befintliga marknader – i synnerhet tillväxtmarknader – och förbereda lanseringen av vår nya patientnära produkt.”  

Emissionen omfattar totalt 1 243 391 aktier, motsvarande cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Boule efter emissionen. Efter genomförande av emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Boule till 4 707 138. Handeln i Boules aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds den 23 juni 2011 under kortnamnet BOUL.

HDR Partners och Avanza Bank är finansiella rådgivare till Bolaget i samband med emissionen. Avanza Bank är även emissionsinstitut till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics, telefon 0708-60 88 63
Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics, telefon 0708-14 54 27

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2011 klockan 10.30.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Boule (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerat av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess hemsida.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en “Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)     till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket “Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds eller säljs inte och får inte förvärvas i USA, Kanada, Australien eller Japan.


wkr0005.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter