Delårsrapport januari-juni 2012

Stark försäljningstillväxt och ökade marginaler

Kvartalet april – juni 2012*

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 71,0 (57,6), motsvarande en ökning på 23,3 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 3,3
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,3 (1,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,7 (0,2)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,99 (0,05)

Delårsperioden januari – juni 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 135,2 (120,8), motsvarande en ökning på 11,9 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 4,6
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 12,8 (7,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 6,8 (4,9)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,44 (1,41)

                

Väsentliga händelser under och efter andra kvartalet 2012

Stororder på instrument
Boule fick en order på 245 instrument – bolagets hittills största enskilda instrumentorder. Köpare var Piramal Healthcare, en av bolagets indiska distributörer. Indien är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning och ordern medför goda förutsättningar för Boule att fortsätta ta marknadsandelar på den indiska marknaden.

Ordinarie årsstämma hölls den 3 maj 2012
Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars-Olof Gustavsson omvaldes till styrelseordförande. I övrigt beslutade årsstämman i enlighet med framlagda förslag. Fullständig kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Boules hemsida, http://www.boule.se.

Ny distributör i Ryssland
Boule skeppade i juli den första leveransen till Diakon ZAO, ny distributör av Swelab-system på den ryska marknaden. Ryssland är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning, och med Diakon som komplement till befintliga distributörer finns goda förutsättningar för Boule att fortsätta ta marknadsandelar på den ryska marknaden.

VD har ordet

Det andra kvartalet 2012 inleddes med vår hittills största enskilda instrumentorder – 245 instrument beställdes av en av våra två distributörer i Indien. När vi nu summerar kvartalet kan vi konstatera att vi nådde en försäljning om MSEK 71,0 vilket är bolagets hitintills högsta omsättning under ett kvartal och en ökning med drygt 23 procent jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade från 44,5 procent till 46,0 procent. Vi är nöjda med den starka utvecklingen på såväl omsättnings- som marginalnivå, men det är samtidigt viktigt att poängtera att det på grund av våra kunders oregelbundna köpmönster är svårt att jämföra olika kvartal.

I Nordamerika, vår viktigaste marknad, fortsatte försäljningen av humaninstrument att öka medan försäljningen av veterinärinstrument låg på samma nivå som motsvarande kvartal förra året. Försäljningen till veterinärmarknaden i Nordamerika hanteras av en stor distributör med kapacitet att lagerhålla både instrument och förbrukningsvaror vilket påverkar vår försäljning mellan kvartalen. Den sydamerikanska marknaden har utvecklats stadigt om än något svagare än föregående år, främst beroende på en engångsleverans under 2011.

Försäljningen av både human- och veterinärinstrument i Europa fortsätter att uppvisa stabil tillväxt och Ryssland – där vi har utvidgat med ytterligare en distributör – utmärker sig med en mycket positiv försäljningsökning. Även den asiatiska marknaden visar fortsatt stabil utveckling, där Kina uppvisar kraftig tillväxt medan vår försäljning i Indien ligger något under föregående års nivå. Framåt ser vi att den fragmenterade indiska marknaden börjar konsolideras – men med fortsatt hög tillväxttakt.

Försäljning av förbrukningsvaror till egna instrument ökar stadigt och enligt plan. Även CDS-reagens (Boules reagens till konkurrerande system) har uppvisat en positiv försäljningsutveckling medan försäljning av OEM-reagens minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Vår bedömning kvarstår att reagens till egna system kommer att ha en fortsatt stark utveckling. Även OEM-reagens har goda förutsättningar inför framtiden medan CDS-reagens har en mer svårbedömd framtida utveckling.

Vidare kommer vi under det andra halvåret att utöka lanseringsinsatserna för vår mest avancerade produkt – 5-partssystemet Quintus – där vi genomfört olika förbättringar samt utvecklat utbildningsprogrammen för att kunna säkerställa bra support vid installation och service.

Avslutningsvis är det glädjande att den nya produktionsanläggningen för reagens i Sverige är i drift och att vi redan i dagsläget har producerat mer än vi gjorde under hela 2011, bland annat beroende på att vi kunnat flytta en del av reagensproduktionen från USA till Sverige. Det medför såväl förbättrad logistik till kund som förbättrad produktionsekonomi.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB

            

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2012 kl 08:00 (CET).

             

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
+46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se


Delårsrapport januari-juni 2012

  • Prenumurera på våra nyheter