Delårsrapport  januari-juni  2013

Kvartalet april – juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 71,3 (71,0), motsvarande en ökning på 0,4 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 1,1.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,6 (8,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 5,9 (4,7).
  • Resultatet per aktie uppgick till SEK 1,25 (0,99).

Delårsperioden januari-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 134,7 (135,2) motsvarande en minskning på 0,4 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 3,1.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,1 (12,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 4,2 (6,8).
  • Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,90 (1,44).

             

Väsentliga händelser under andra kvartalet   

Avtal med Karolinska universitetslaboratoriet
Boule tecknade under andra kvartalet ett avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk kemi (KUL) om ett samarbete för systemvalidering och produktutveckling inom hematologi. KUL har stort kunnande inom hematologisk blodanalys och är en mycket intressant partner för Boule. Avtalet med KUL innebär att Boule kommer att äga samtliga rättigheter till de data som projektet genererar.

Avtal med OEM-kunder
Satsningar inom OEM-verksamheten resulterade i två nya avtal under andra kvartalet. Avtalen är med två stora, globala, diagnostikföretag. Boule ser en potential för väsentligt ökad försäljning inom OEM-verksamheten de kommande åren.    

   

VD har ordet

På vår största marknad, Nordamerika, har försäljningen av veterinärsystem uppvisat fortsatt god tillväxt medan försäljningen av humansystem varit svagare än väntat. Den svagare försäljningen på humansidan är bland annat beroende av en konsolidering av de stora distributörerna inom vårt marknadssegment samt viss återhållsamhet på inköpssidan hänförligt till konjunkturläget. Om den återhållsamhet vi ser kommer att bestå är svårt att bedöma. Den amerikanska ekonomin förefaller stärkas något vilket kan påverka vår marknad positivt. Jag vill samtidigt upprepa att vi ständigt ser stora variationer i våra kunders inköpsmönster vilket kan göra jämförelser mellan enskilda kvartal missvisande.

Vår ökade satsning på lokal närvaro i Mellanöstern och Latinamerika, med säljkontor i Dubai och Mexiko, har börjat positivt. På båda dessa marknader utgör stora upphandlingar en övervägande del av marknaden, vilket gör lokal närvaro viktig för att effektivt kunna offerera konkurrenskraftiga anbud. Vi hoppas att satsningen ska visa positivt resultat under 2014 – i bästa fall i slutet av innevarande år.

Vidare har försäljningen i Västeuropa präglats av svagare efterfrågan till följd av en svag konjunktur samtidigt som Östeuropa fortsatt är en av våra viktigaste marknader med fortsatt tillväxt utan tecken på avmattning.

Vi har tidigare informerat om den reviderade lanseringsplanen för POC-systemet. Vi har ännu inte uppnått den robusthet vi kräver varför vi får återkomma med en närmare tidplan. Samtidigt har våra satsningar inom OEM-verksamheten resulterat i nya avtal med två stora, globala, diagnostikföretag och vi ser en potential för väsentligt ökad försäljning de kommande åren.

Slutligen har vi under andra kvartalet 2013 tecknat ett avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk kemi (KUL), om ett samarbete för systemvalidering och produktutveckling inom hematologi. Det finns ett ständigt behov av att utmana våra system med speciellt svåra patientprover för att säkerställa att systemen fångar upp dessa samt att prestanda matchar de behov som finns längre upp i vårdkedjan. KUL har stort kunnande inom hematologisk blodanalys och är en mycket intressant partner. Avtalet med KUL innebär att vi kommer äga samtliga rättigheter till de data som projektet genererar.

Sammanfattningsvis är det en något svagare öppning än förväntat under det första halvåret, men vi är fortsatt övertygade om att våra investeringar inom kärnverksamheten kommer att fortsätta driva tillväxten och att Boules långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål kommer att nås.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.  

         

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman 
CEO/VD          
+46-8-744 77 00   
ernst.westman@boule.se
     

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se
     

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 21 augusti kl 08:00 (CET)


Hela rapporten

  • Prenumurera på våra nyheter