Delårsrapport januari – juni 2014

Kvartalet april–juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 69,7 (71,3), motsvarande en minskning med 2,2 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 0,1.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 13,6 (1,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3,2 (5,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 1,7 (5,9).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,37 (1,25).

Delårsperioden januari–juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 143,0 (134,7), motsvarande en ökning på 6,2 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 0,2.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 22,7 (3,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 9,5 (6,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 6,0 (4,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK 1,28 (0,90).

Väsentliga händelser under kvartalet

Arbetet med att förbättra kassaflödet

Det effektiviseringsarbete, benämnt P20-projektet, som påbörjades under första kvartalet 2014 har fortsatt och intensifierats. Syftet är att förbättra kassaflödet och lönsamheten för att nå företagets lönsamhetsmål om en EBITDA-marginal på 15 procent.

Ägarförändring

En av bolagets största aktieägare Stiftelsen Industrifonden, sålde under kvartalet samtliga aktier i Boule. Köpare var bland annat de tidigare aktieägarna Nortal Investment AB (Staffan Persson), Linc AB (Bengt Julander) och Thomas Eklund vilka nu är bolagets andra, tredje respektive fjärde största ägare. Thomas Eklund är sedan årsstämman representerad i styrelsen.

Nytt personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett personaloptionsprogram. Totalt emitterades 178 750 optioner (inkl. hedgning) till ledning och nyckelpersoner i koncernen. Optionerna ger en utspädning, vid fullt utnyttjande, på 3,8 procent (inkl. hedgning). Varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under andra halvåret 2017 till kursen SEK 68,18 per aktie.

Väsentliga händelser efter perioden

Flytt av den svenska verksamheten

Huvudkontoret och instrumenttillverkningen flyttade under juli månad från Västberga söder om Stockholm till helt nyrenoverade lokaler i Spånga norr om Stockholm. Trots en ökning av antalet kvadratmeter är den totala hyreskostnaden oförändrad. De nya lokalerna kommer att ge en effektivare produktion, möjliggöra kostnadseffektiv utbildning av kunder samt underlätta framtida expansion av verksamheten.

VD har ordet

Instrumentförsäljningen var under första halvåret något högre än föregående år och försäljningen av reagenser för egna instrument fortsätter att öka enligt förväntan. Perioden påverkades dock av en viss avvaktan på tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland och Kina. Indien, som hade ett svagt första kvartal, återhämtade sig till viss del under slutet av perioden. Vi ser att fluktuationerna mellan enskilda kvartal består, men bedömer att vi kommer fortsätta att ta marknadsandelar på våra nyckelmarknader. Glädjande är att kassaflödet har fortsatt att förbättras vilket i huvudsak är ett resultat av vårt effektiviseringsprogram.

Omsättningen andra kvartalet 2014 var något lägre än under föregående år men under första halvåret ökade omsättningen med drygt 6 procent, vilket understryker stabiliteten i vår affärsmodell. Vi ser emellertid längre beslutstider bland kunderna till följd av en svag ekonomisk utveckling på flera av våra största marknader. Bruttomarginalen minskade marginellt under perioden på grund av prispress på instrument. Vi visar dock ett bättre rörelseresultat under första halvåret 2014 jämfört med samma period föregående år.  Vårt effektiviseringsprogram som initierades under första kvartalet fortgår och har bidragit till det  förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten.  

Försäljning av instrument och reagenser till egna system ökade under första halvåret 2014. I Europa fortsatte framförallt försäljningen av instrument för veterinär-system öka medan försäljningen av system för humansystem ökade i svagare takt. Latinamerika och Afrika hade en bra försäljningsutveckling under halvåret.  Asien påverkades negativt av vår försäljningsomläggning i Indien samt en fortsatt svag försäljningsutveckling av 5-partsystem. Försäljningen i Indien återhämtade sig något under det andra kvartalet.

I USA var försäljningen av instrument för humansystem något sämre än samma period föregående år. Detta gäller också försäljningen av veterinärsystem i USA. Försäljningen varierar liksom tidigare mellan olika kvartal beroende på oförutsedda variationer i inköpsmönstren i de många, över 100 stycken, länder vi exporterar till. Detta gör att det inte går att dra några slutsatser utifrån ett enskilt kvartal. Detsamma gäller försäljning av OEM-produkter (förbrukningsvaror till andra diagnostikföretag under deras varumärke) där vi såg en något minskad försäljning i kvartalet, vilket framförallt beror på förseningar hos några nya OEM-kunder. Vi bedömer dock att den långsiktiga utvecklingen kommer att vara positiv.

Försäljning av CDS Brand (förbrukningsvaror till andra tillverkares instrument under eget varumärke) var oförändrad i USA som hitintills varit den dominerande geografiska marknaden. Vi satsar nu kraftfullt även på marknader utanför USA och vi bedömer att den satsningen kommer få genomslag under innevarande år.

Slutligen har vi genomfört en flytt av de svenska bolagen till nya skräddarsydda lokaler. Detta kommer ge oss en effektivare produktion, mycket större flexibilitet vid utbildning av användare och kunder samtidigt som det ger oss en plattform för framtida expansion. I samband med flytten har vi också genomfört en omfattande uppgradering av hela vår IT-miljö.     

Ernst Westman

VD och koncernchef


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 augusti kl 8:00 (CET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
ernst.westman@boule.se
46-8-744 77 00

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
fredrik.alpsten@boule.se
46-8-744 77 00                                                                                                                                                


Release

 • Prenumurera på våra nyheter