Delårsrapport januari-mars 2012

Ny stororder till Indien

Kvartalet januari – mars 2012*

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 64,3 (63,2), motsvarande en ökning på 1,6 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 1,3.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4,5 (6,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,1 (4,7).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,45 (1,36).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

Färdigställande av ny produktionsanläggning
En ny produktionsanläggning för tillverkning av reagens i Sverige har färdigställts under första kvartalet 2012. De första leveranserna av färdig produkt från anläggningen skickades i slutet av mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Ny stororder till Indien
Boule har nyligen fått en order på 245 instrument – bolagets hittills största enskilda instrumentorder. Köpare är Piramal Healthcare, en av bolagets indiska distributörer.

VD har ordet

Marknaden utvecklades något svagare under inledningen av 2012 vilket även påverkade vår försäljning. Under första kvartalet ökade försäljningen med 2 procent jämfört med samma period 2011, från MSEK 63,2 till MSEK 64,3. På vår största marknad, Nordamerika, fortsatte den starka försäljningstillväxten för humansystem medan försäljningen av veterinärsystem sjönk något jämfört med föregående år. Försäljningen till veterinärmarknaden i Nordamerika hanteras av en stor distributör som lagerhåller både instrument och förbrukningsvaror vilket påverkar vår försäljning mellan kvartalen. Vår bedömning är, givet deras befintliga lager, att vår försäljning till dem bör kunna öka under andra halvåret. Boules försäljning av veterinärsystem utanför Nordamerika fortsätter öka.

Försäljningen inom EU-området har varit svag under första kvartalet medan vi ser en stabil efterfrågan och försäljningsökning i östra Europa. I Asien och inte minst i Indien har vi fortsatt bra utveckling. Även försäljningen i Kina har börjat öka även om det är från en relativt låg nivå. Utvecklingen på marknader i Afrika och Mellanöstern har stabiliserats och vi fortsätter med selektiv bearbetning av vissa länder i regionen.

Det är viktigt att understryka att vi har, och kommer att fortsätta ha, stor variation i distributörernas inköps-mönster som gör jämförelser mellan enskilda kvartal svåra. Detta gäller både instrument och förbrukningsvaror. Försäljning av våra basprodukter (3-partsinstrument) fortsätter att utvecklas positivt medan instrument till det nya 5-partssytemet har minskat jämfört med föregående år. Det senare beror på att vi bromsat lanseringen av 5-partssystem för att införa olika förbättringar samt att utveckla utbildningsprogrammet för dessa produkter. Utbildningsprogrammet är särskilt viktigt för dessa mer komplexa system för att säkerställa bra support vid installation samt vid service.

Försäljningen av förbrukningsvaror är oförändrad, där reagens till egna instrument fortsätter öka medan OEM-reagens minskat och CDS-reagens (Boule reagens till konkurrerande system) är oförändrad mot föregående år. Vi förväntar oss att reagens till egna instrument och OEM reagens fortsatt kommer att öka på helårsbasis medan CDS-reagens kommer att ha en sämre utveckling. På kort sikt fortsätter det att vara stor oregelbundenhet i försäljningen av reagens på grund av lagerhållning hos distributörer.  

Avslutningsvis är det glädjande att vi ett par veckor in i det andra kvartalet 2012 fick vår hittills största enskilda instrumentorder. Köpare är ett av Indiens största sjukvårdsföretag och en av världens största kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin. De är en av våra två distributörer i Indien, och ordern på 245 instrument ger oss goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar på den stora och snabbt växande indiska marknaden för blodcellräkning.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 08:00 (CET).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman                                                             Fredrik Alpsten

CEO/VD                                                                       CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00                                                            +46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se                                               fredrik.alpsten@boule.se


Release

  • Prenumurera på våra nyheter