Delårsrapport januari-mars 2013

Kvartalet januari-mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 63,4 (64,3), motsvarande en minskning med 1,4 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 2,0.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,5 (4,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,7 (2,1).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (0,45).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

Ökad satsning på tillväxtmarknader
För att öka fokus på den latinamerikanska marknaden har ett dotterbolag etablerats i Mexiko. Genom dotterbolaget kan Boule effektivare möta efterfrågan på bolagets produkter samt ge ett bättre stöd till distributörerna i regionen.
Boule har också etablerat ett säljkontor i Dubai. Detta för att komma närmare kunderna på de intressanta tillväxtmarknaderna i Mellanöstern och Afrika.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Nya lokaler för expansion av OEM-verksamheten
Boule fortsätter att satsa på utvecklingen av produkter till industriella kunder, så kallade OEM-produkter. För att möjliggöra den prognosticerade ökade produktionen av dessa produkter tecknades i början av april ett nytt hyresavtal som möjliggör en sådan expansion.

VD har ordet

Såsom tidigare kommunicerats har vi stora variationer i våra kunders inköpsmönster varför jämförelser mellan enskilda kvartal alltid är svåra att göra. Detta gäller även första kvartalet 2013.

På vår största marknad, Nordamerika, har försäljningen av humansystem gått tillbaka bland annat beroende på att vi startat året med förändringar i vår försäljnings- och supportorganisation. Försäljningen av veterinärsystem ökade dock jämfört med föregående år. I Latinamerika minskade försäljningen beroende på att vi inte kunnat bearbeta den marknaden effektivt. Detta är en utveckling vi såg redan förra året. Genom det sedan i januari 2013 öppnade säljkontoret i Mexiko arbetar vi intensivt med utvärdering av nya och existerade distributionskanaler i regionen för att kunna ta tillvara på regionens stora potential.

Även försäljningen inom EU har varit svag under första kvartalet medan den fortsatte att öka i östra Europa, framför allt i Ryssland. I Asien bidrar flera länder till en ökning i perioden medan försäljningen i Kina utvecklades svagt, delvis beroende på lageruppbyggnad hos distributörer under föregående kvartal och ökad konkurrens från 5-part-system. Utvecklingen på marknaderna i Afrika och Mellanöstern har däremot varit mycket bra och vi börjar nu se resultatet av det långsiktiga arbete som lagts ner för att bearbeta dessa marknader. Etableringen av ett lokalt säljkontor i Dubai har gått enligt plan och innebär en avsevärd förstärkning för arbetet i den delen av världen.

I samband med produktion av prototypinstrument och kassetter för POC-systemet, inför de planerade kliniska studierna, nådde vi inte den robusthet vi kräver. Vi ska nu lösa dessa problem innan vi fastställer en reviderad lanseringsplan. Detta medför samtidigt att vi under tiden kan lägga mer kraft på övriga delar av verksamheten, bland annat inom OEM-produktion där vi har flera intressanta pågående projekt.

Sammantaget är det en något svagare öppning än förväntat i första kvartalet, men utifrån det vi vet om våra marknader är vi fortsatt övertygade om att de investeringar vi gör inom kärnverksamheten kommer att fortsätta driva en hög tillväxttakt vilket gör att Boules tillväxt- och lönsamhetsmål kommer att nås.

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD    
+46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
+46-8-744 77 00
fredrik.alpsten@boule.se

Informationen i denna Delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl 08:00 (CET).


Hela rapporten

  • Prenumurera på våra nyheter