Delårsrapport Januari-September 2011

*Siffror inom parentes visar motsvarande period föregående år.

Fortsatt ökad instrumentförsäljning – ytterligare distributör i USA

Kvartalet juli – september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 57,7 (55,1), motsvarande en ökning på 4,7 procent.
  Valutakursdifferensen mellan SEK och USD på-verkade nettoomsättningen negativt med MSEK 3,4
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,5 (4,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,1 (1,5)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,7 (0,4)

 Delårsperioden januari – september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 178,5 (162,5), motsvarande en ökning om 9,8 procent.
  Valutakursdifferensen mellan SEK och USD påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 14,3
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 12,9 (16,8) Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för notering med MSEK 1,8
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 8,0 (16,3)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,1 (4,7)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011
Ökat antal aktier och röster i Boule Diagnostics AB

Antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB förändrades under juli 2011 till följd av en nyemission av sammanlagt 1 243 391 aktier i samband med Boule Diagnostics ABs börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Bolagets aktiekapital uppgår efter ökningen till 4 707 138 kronor och antalet aktier till 4 707 138.

VD har ordet
Vi fortsätter att växa på flertalet av våra viktigare tillväxtmarknader, trots den allmänna finansiella oron. Vi hade en tillväxt i tredje kvartalet med 4,7 procent trots en fortsatt negativ valutapåverkan. För rapportperioden januari-september ökade försäljningen med 9,8 procent, främst på grund av en fortsatt försäljningstillväxt på humanmarknaden, som är den viktigaste för bolaget. En styrkefaktor är försäljningen i Asien där vi ökar med 40,2 procent trots betydande konkurrens. Även Europa utvecklas positivt medan Sydamerika och Afrika/Mellanöstern haft en svagare – men givet marknadsläget – stabil utveckling. Vi har tidigare kommunicerat att försäljningen varierar från kvartal till kvartal beroende på våra kunders upphandlingsmönster men våra finansiella mål kvarstår.

I USA – vår i dag viktigaste marknad – fortsätter humanmarknaden att utvecklas bra. Samtidigt tappar veterinärmarknaden i USA något men det förklaras av det osäkra finansiella klimatet. Vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande till både human och veterinär marknad och bedömer att vi över tid kommer att utvecklas väl inom båda segmenten. I juli lanserade vi på USA-marknaden en ny mjukvara som komplement till våra hematologisystem och som möjliggör elektronisk överföring av kliniska resultat till laboratoriets patientinformationssystem. Under kvartalet tecknade vi även ett nytt distributionsavtal, avseende den amerikanska marknaden med Infolab Inc. – en framstående, oberoende distributör av laboratorieprodukter och -tjänster i USA. Det är en strategiskt viktig distributör för klinisk diagnostik som kommer att komplettera existerande distributionskanaler inför våra fortsatta satsningar mot humanmarknaden i USA.
 
Försäljningen av system går överlag fortsatt bättre än förväntat och förbrukningsvaror till egna instrument utvecklas positivt. Detta motverkas till viss del av att försäljningen av OEM-reagens och generisk reagens till konkurrerande instrument har minskat mot föregående år. Bruttomarginalen blev 45 procent mot 46 procent föregående år. Detta är en effekt av att instrumentförsäljningen, med dess lägre marginaler, blev högre än väntat vilket ändrar produktmixen. Bruttomarginalen inom förbrukningsvaror ligger samtidigt på en oförändrad högre nivå. Lönsamheten har påverkats negativt av ökade administrationskostnader och som är hänförliga till börsnoteringen. Jag har tidigare bedömt att vi skulle se en minskning under 2012 och kan nu konstatera att vi redan under tredje kvartalet har sänkt administrationskostnaderna till MSEK 5,1 jämfört med MSEK 8,1 i andra kvartalet.
Ernst Westman, VD, Boule Diagnostics AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman                        John Englund
CEO/VD                                      CFO
+46-8-744 77 00                        +46-8-744 77 00
ernst.westman@boule.se      john.englund@boule.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november kl 08:00 (CET).


wkr0005.pdf

 • Prenumurera på våra nyheter