Delårsrapport januari – september 2013

POC-projektet avbryts – i kärnverksamheten ökade försäljning, vinst och kassaflöde under tredje kvartalet

Kvartalet juli – september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 69,9 (63,8), motsvarande en ökning på 9,6 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 0,2.
 • POC-projektet avbryts. Resulterar i icke kassapåverkande engångsnedskrivning på MSEK 95,5 (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -91,7 (1,5). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningen på MSEK 95,5 uppgick till MSEK 3,8 (1,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -72,4 (0,9). Resultatet efter skatt exklusive nedskrivningen uppgick till MSEK 4,5 (0,9).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -15,38, (0,19). Resultat per aktie exklusive nedskrivningen uppgick till SEK 0,96 (0,19).

Delårsperioden januari-september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 204,6 (199,0) motsvarande en ökning på 2,8 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen negativt med MSEK 3,3.
 • POC-projektet avbryts. Resulterar i icke kassapåverkande engångsnedskrivning på MSEK 95,5 (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -85,6 (14,3). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningen på MSEK 95,5 uppgick till MSEK 9,9 (14,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -68,2, (7,7). Resultatet efter skatt exklusive nedskrivningen uppgick till MSEK 8,7 (7,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till SEK -14,49  (1,63). Resultat per aktie exklusive nedskrivningen uppgick till SEK 1,85 (1,6).


Väsentliga händelser under tredje kvartalet         
POC-projektet avbryts
De problemen med robustheten i POC-projektet som tidigare aviserats bedöms inte kunna lösas utan fortsatta betydande insatser. Boule kommer därför inte att investera ytterligare i projektet. Detta för att kunna frigöra resurser och ägna mer kraft åt bolagets expansiva kärnverksamhet. Kontakter med industriella aktörer om POC-projektet har initierats varför bolaget har en beredskap för förhandlingar om projektets framtid.

Mot bakgrund av gällande redovisningsregler har bolaget valt att i bokslutet den 30 september skriva ner hela det bokförda värdet på POC-projektet på MSEK 95. Efter denna nedskrivning uppvisar bolaget en fortsatt hög soliditet, 57 %. Bolagets likviditet påverkas inte av nedskrivningen.

Avtal med CVS Group
Boule tecknade under kvartalet avtal med CVS Group, ett av Storbritanniens största företag inom veterinärmedicin och diagnostik. Avtalet löper över 7 år och omfattar leverans av instrument och förbrukningsvaror till ett bedömt värde om minst MSEK 25. CVS Group äger flera analyslaboratorier för specialdiagnostik samt närmare 250 veterinärkliniker i Storbritannien. Bedömningen är att leveranser till CVS Group kommer att inledas under innevarande år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Nya lokaler i Sverige
Efter rapportperiodens slut har ett hyresavtal ingåtts med FastPartner för nya lokaler för hela Boules svenska verksamhet, förutom för reagensproduktionen som flyttade in i nya lokaler 2012. Hyresavtalet omfattar 3 800 kvm och innebär att under 2014 flyttas all verksamhet som idag bedrivs i Västberga söder om Stockholm till Lunda norr om Stockholm. Lokalerna ligger i nära anslutning till den nya produktionsanläggningen för reagens. 

VD har ordet

POC-projektet
Vårt utvecklingsprojekt inom point of care – POC-projektet – har trots betydande insatser tyvärr inte uppnått den robusthet vi bedömer krävs för att lansera och marknadsföra produkten. Vi kommer därför inte att investera ytterligare i projektet. Beslutet betyder att vi nu kan frigöra resurser och ägna mer kraft åt vår expansiva kärnverksamhet. Under året har vi haft kontakter med industriella aktörer och vi har en beredskap för förhandlingar om projektets framtid. 

Eftersom osäkerheten är stor i bedömningen av framtida kostnader och intäkter hänförliga till projektet har vi mot bakgrund av gällande redovisningsregler valt att skriva ner hela värdet på POC-projektet. Bokslutet 30 september har därför belastats med en bokföringsmässig nedskrivning på MSEK 95. Nedskrivningen sänker bolagets soliditet från 66 procent till 57 procent vilket fortfarande ligger klart högre än vårt finansiella mål på 30 – 50 procent. Likviditeten påverkas inte av nedskrivningen.  En betydande del av den kunskap som genererats från projektet kommer att vara till nytta i vår kärnverksamhet.

Kärnverksamheten
Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är hänförlig till försäljning av förbrukningsvaror till egna system. Instrumentförsäljningen på humanmarknaden når däremot inte upp till föregående års nivå. Vi har under kvartalet upplevt en något dämpad efterfrågan men vår bedömning är att den är tillfällig. 

Instrumentförsäljningen på veterinärsidan är fortsatt stark och det är positivt att försäljningen på marknader utanför USA uppvisar en signifikant ökning även om den amerikanska marknaden fortfarande är vår största och viktigaste veterinärmarknad.

Den totala försäljningen i Östeuropa ökade under kvartalet med 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även försäljningen i Latinamerika utvecklades starkt, uppvisade en tillväxt på 36 procent. Det vid årsskiftet etablerade säljbolaget i Mexiko är en stark bidragande orsak till detta. Vår bedömning är att regionen kommer att fortsätta uppvisa en stabil och hög tillväxt.

I Asien och Afrika var försäljningsutvecklingen i princip oförändrad medan försäljningen till Mellanöstern minskade något. Generellt kan noteras att den starka svenska valutan har haft en dämpande effekt på affärerna, speciellt har instrumentförsäljningen till länder med svaga valutor, såsom Indien och Turkiet, påverkats.

Vår satsning på OEM-verksamhet (reagenser och kontroller) fortsätter och vår bedömning om väsentligt ökad försäljning de kommande åren kvarstår, även om försäljningen under perioden januari till september 2013 varit något svagare än föregående år. Vi bedömer dock att vi fortsatt kommer att klara en stark tillväxt för OEM-verksamheten med god lönsamhet.  

Sammanfattningsvis har försäljningen under tredje kvartalet stärkts jämfört med årets första två kvartal.

Glädjande är att kvartalets rörelseresultat, exklusive den icke kassapåverkande engångsnedskrivningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, från MSEK 1,5 till MSEK 3,8.

Det är också positivt att vårt arbete med att förbättra kassaflödet ger resultat. Kassaflödet från den löpande verksamheten mer än fördubblades under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år, från MSEK 7 till MSEK 15.

Ernst Westman, VD och koncernchef
Boule Diagnostics AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ernst Westman  
CEO/VD           
+46-8-744 77 00    
ernst.westman@boule.se      

Fredrik Alpsten 
CFO/Finansdirektör 
+46-8-744 77 00 
fredrik.alpsten@boule.se      

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Boule Diagnostics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 oktober kl 08:00 (CET)


Delarsrapport jan-sep 2013

 • Prenumurera på våra nyheter