Delårsrapport januari – september 2014

Förbättrat resultat under kvartalet och delårsperioden

Kvartalet juli–september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,6 (69,9), motsvarande en ökning med 5,3 procent. Förändring av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 2,0.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 10,0 (-91,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 9,5 (-72,4).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 2,02 (-15,38).

Delårsperioden januari–september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 216,6 (204,6), motsvarande en ökning på 5,9 procent. Förändringen av valutakursen på USD och EUR påverkade nettoomsättningen positivt med MSEK 3,7.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 19,5 (-85,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 15,5 (-68,2).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 3,29 (-14,49).

Väsentliga händelser under kvartalet

Fortsatt effektiviseringsarbete

Det effektiviserings- och kostnadsreduceringsarbete, benämnt P20-projektet, som påbörjades under första kvartalet 2014 fortsatte och intensifierades.

Flytt av den svenska verksamheten

Huvudkontoret och instrumenttillverkningen flyttade under juli månad från Västberga söder om Stockholm till helt nyrenoverade lokaler i Spånga norr om Stockholm. Trots en ökning av antalet kvadratmeter är den totala hyreskostnaden oförändrad. De nya lokalerna kommer att ge en effektivare produktion, möjliggöra kostnadseffektiv utbildning av kunder samt underlätta framtida expansion av verksamheten.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser efter perioden

VD har ordet

Våra marknader har under tredje kvartalet utvecklats i linje med vad vi tidigare rapporterat under 2014. Försäljningen jämfört med motsvarande period föregående år ökade med 5,3 procent under kvartalet och med 5,9 procent under delårsperioden. Bruttomarginalen är oförändrad 44,9 procent och förhållandet mellan instrumentförsäljning och förbrukningsvaror är i stort sett också oförändrad.

Vi konstaterar att de marknadssatsningar som genomförts i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika har bidragit till en gynnsam utveckling, särskilt beträffande systemförsäljning till humanmarknaden. Försäljningen under delårsperioden har i Latinamerika ökat med 13 procent, i Afrika med 46 procent och i Mellanöstern med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Asien utgör fortfarande en utmaning även om det finns ljuspunkter. De två största potentiella marknaderna för våra produkter är Kina och Indien. I Kina har utmaningarna framförallt varit långsamma registreringsprocesser vilket har hämmat vår försäljning. De flesta frågetecken har rätats ut och de viktigaste produkterna är nu registreringsgodkända i Kina. Vi kommer därför nu att öka aktiviteterna och närvaron på den kinesiska marknaden. Beträffande Indien har vi tidigare rapporterat om en kraftig omläggning av vårt distributionsnätverk vilket tidigare i år påverkade vår försäljning. Vi kan nu konstatera en ökad försäljning i Indien, så här långt till en nivå motsvarande föregående års försäljning. 

På den nordamerikanska marknaden har försäljningen av förbrukningsvaror till egna instrument under perioden januari-september 2014 ökat. Den nordamerikanska försäljningen av instrument är lägre än föregående år, både till human- och veterinärkunder. Under tredje kvartalet 2014 har instrumentförsäljningen ökat något. OEM-försäljningen är oförändrad mot föregående år men är fortsatt ett möjligt område för framtida tillväxt.

Effektiviseringsprogrammet som initierades i början av 2014 fortsätter ge resultat vilket vi bedömer kommer att fortsätta under hela 2014. Det syns inte minst i rörelseresultatet under tredje kvartalet 2014 vilket ökade till 10 MSEK jämfört med 4 MSEK motsvarande kvartal förgående år (rensat för nedskrivningen av POC-projektet 2013). För perioden januari-september 2014 uppgick rörelseresultatet till 19 MSEK jämfört med 10 MSEK föregående år (rensat för nedskrivningen av POC-projektet).

Slutligen har vi flyttat in i moderna, skräddarsydda lokaler och jag är särskilt nöjd med att flytten kunde genomföras utan störning av instrumentproduktionen. Vi har nu en kostnadseffektiv plattform med expansionsmöjligheter.  

Ernst Westman

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
ernst.westman@boule.se
46-8-744 77 00

Fredrik Alpsten
CFO/Finansdirektör
fredrik.alpsten@boule.se
46-8-744 77 00                                                                                                                                                


Release

  • Prenumurera på våra nyheter