Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 11 maj 2017

Vid årsstämman 2017 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman beslutade att utdelning om 1,40 SEK per aktie ska utgå för 2016 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor (350 000 kronor för 2016) till ordföranden och med 200 000 kronor (175 000 kronor för 2016) vardera till övriga styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 000 000 kronor (875 000 kronor för 2016).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Jon Risfelt till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om Incitamentsprogram 2017/2020.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08:45 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter