Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 12 maj 2015

Vid årsstämman 2015 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,60 SEK per aktie ska utgå för 2014 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2014) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2014) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 900 000 kronor (1 050 000 kronor för 2014). Beslutades vidare att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2014) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars-Olof Gustavsson, Thomas Eklund och Tord Lendau till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till nyval utsågs Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf. Lars-Olof Gustavsson omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget PWC valdes till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tel: 0708-14 54 27

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, tel: 0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:45 (CET), 13 maj 2015.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se


Pressmeddelande (PDF)

  • Prenumurera på våra nyheter