Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 13 maj 2014

Vid årsstämman 2014 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,50 SEK per aktie ska utgå för 2013 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 050 000 kronor (900 000 kronor för 2013). Beslutades vidare att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2013) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft och Gösta Oscarsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till nyval utsågs Thomas Eklund och Tord Lendau. Lars-Olof Gustavsson omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget PWC valdes till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om personaloptionsprogram 2014, riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget med mera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0708-14 54 27

Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 14 maj 2014.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


Release

  • Prenumurera på våra nyheter