Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 14 maj 2018

Vid årsstämman 2018 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade att utdelning om 2,00 SEK per aktie ska utgå för 2017 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor (400 000 kronor för 2017) till ordföranden och med 225 000 kronor (200 000 kronor för 2017) vardera till övriga styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 350 000 kronor (1 000 000 kronor för 2017).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jon Risfelt, Thomas Eklund, Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf samt nyvälja Charlotta Falvin. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) innebärande att varje aktie delas upp i fyra (4) aktier (aktiesplit 4:1). Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 21:00 CET. 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter