Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 4 maj 2023

Vid årsstämman 2023 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman godkände valberedningens reviderade förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kr (oförändrat) till ordföranden och med 250 000 kr (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (oförändrat) ska utgå som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 670 000 kr.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter samt nyvälja Torben Jørgensen till styrelsens ordförande. Jon Risfelt har avböjt omval.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2022.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Jan Benjaminson, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-666 93 88

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxt-marknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 548 miljoner SEK under 2022 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 18:15.


Stämmokommuniké 2023 Boule Diagnostics AB

  • Prenumurera på våra nyheter