Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 6 maj 2019

Vid årsstämman 2019 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2018 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor (450 000 kronor för 2018) till ordföranden och med 235 000 kronor (225 000 kronor för 2018) vardera till övriga styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 410 000 kronor (1 350 000 kronor för 2018).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Karin Dahllöf, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Charlotta Falvin och Jon Risfelt. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om Incitamentsprogram 2019/2022.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 0706-67 57 11

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 070-558 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com  

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 21:00 CET. 


Release

  • Prenumurera på våra nyheter