Valberedningens förslag till styrelse samt revisor i Boule Diagnostics AB

Valberedningen i Boule föreslår årsstämman 2021 att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Peter Ehrenheim till styrelsens ordförande samt omväljer Jon Risfelt, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin till styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman nyväljer Yvonne Mårtensson och Torben Jørgensen till styrelseledamöter.

Yvonne Mårtensson
Född: 1953
Utbildning: Civilingenjör
Har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision AB från ett ”start-up” till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Elos Medtech samt ledamot i XVIVO Perfusion och Lyfstone A/S.

Torben Jørgensen
Född: 1952
Utbildning: Civilekonom
Torben har en lång operativ erfarenhet inom diagnostik och medtech-sektorn, bland annat som VD och koncernchef i Biotage mellan 2006–2019, Affibody AB 2001–2005, Karo Bio 2000–2001 samt i den danska diagnostikföretaget DAKO A/S 1990–2000. Torben har varit en central del av Biotages lyckosamma internationella expansion under sin tid som VD. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Biotage, Genovis och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos Medical och Advanced Instruments.

Valberedningen föreslår att till Bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen (revisionsutskottet). PwC har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg ska vara ny huvudansvarig revisor för uppdraget.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2021 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, Boule Diagnostics AB, ulf.hedlundh@svolder.se
tfn. +46 (0)8-440 37 70
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 17:00 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter