Företrädesemission 2022

Boule Diagnostics AB (publ) (“Boule” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 3 oktober 2022 att styrelsen beslutat, villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma, om en nyemission av aktier motsvarande cirka 150 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 1 november 2022. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförande av utvecklingen av den nya produktplattformen, regulatoriska processer relaterade till lanseringar samt kommersialisering av den nya hematologiplattformen innehållande ett avancerat 5-partssystem, ett nytt 3-partssystem och en molnuppkopplingslösning.

Aktieägare i Boule har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie, motsvarande en teckningsrelation om 1:1. Teckningskursen är 7,70 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 19 416 552 aktier. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 150 MSEK före emissionskostnader. För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas investerare till prospektet nedan.

Tidplan för Företrädesemissionen
8 november 2022 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 november 2022 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
10 november 2022 Offentliggörande av prospekt
10 november 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
14 november – 28 november 2022 Teckningsperiod
15 november – 23 november 2022 Handel i teckningsrätter
30 november 2022 Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Pressmeddelanden

Förändring av antalet aktier och röster i Boule Diagnostics

Boule Diagnostics beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 150 MSEK

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Kommuniké från Boule Diagnostics extra bolagsstämma den 1 november 2022

Boule Diagnostics publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter börjar tisdag den 15 november

Boule Diagnostics tillförs cirka 150 MSEK genom en signifikant övertecknad företrädesemission

Relaterade dokument
Prospekt

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Registreringsbevis