Kommuniké från Boule Diagnostics extra bolagsstämma den 1 november 2022

Boule Diagnostics AB (”Boule”) har idag den 1 november 2022 hållit en extra bolagsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Boules webbplats, http://www.boule.com.

Ändring av bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor samt att antalet aktier vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Beslut om företrädesemission

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Boules aktiekapital ökar med högst 4 854 138 kronor genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.[1] Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

De huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen är följande. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Boule. De som är registrerade aktieägare i Boule på avstämningsdagen i företrädesemissionen erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie.[2] Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier där en (1) teckningsrätt berättigar aktieägaren att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie är 7,70 kronor.

Nedan följer tidsplanen för företrädesemissionen.

8 november 2022 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 november 2022 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
10 november 2022 Offentliggörande av prospekt
10 november 2022 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt
14 november – 23 november 2022 Handel i teckningsrätter
14 november – 28 november 2022 Teckningsperiod
30 november 2022 Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Val av ny styrelseledamot

Den extra bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att utöka styrelsen från fem till sex ledamöter med nyval av Emil Hjalmarsson till ny styrelseledamot. Styrelsen består därmed av Yvonne Mårtensson, Thomas Eklund, Karin Dahllöf, Jon Risfelt, Torben Jörgensen samt Emil Hjalmarsson. Yvonne Mårtensson är styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att styrelsearvode ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2022, innebärande ett arvode om 500 000 kr till dess ordförande och 250 000 kr vardera för övriga ledamöter, samt 120 000 kr som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, och därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. För tillträdande styrelseledamot beslutades att arvode ska utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Fullständiga förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, http://www.boule.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl. 18:30 CET.

[1] Om full nyteckning sker av Boules teckningsoptioner av serie 2019/2022 innebär beslutet att Boules aktiekapital ska öka med ytterligare högst 88 199,25 SEK genom nyemission av ytterligare högst 352 797 aktier.

[2] För att innehavare av Boules teckningsoptioner av serie 2019/2022 ska ha rätt att delta i företrädesemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd senast den 3 november 2022.


Kommuniké från Boule Diagnostics extra bolagsstämma den 1 november 2022

  • Prenumurera på våra nyheter