Boule Diagnostics tillförs cirka 150 MSEK genom en signifikant övertecknad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, Sverige, 30 november 2022 – Den 3 oktober 2022 offentliggjorde Boule Diagnostics AB (publ) (”Boule” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BOUL) att styrelsen beslutat om genomförande av en fullt säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 1 november 2022. Idag offentliggör Boule härmed att Företrädesemissionen var signifikant övertecknad. Genom Företrädesemissionen kommer Boule att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Resultatet av Företrädesemissionen visar att 19 197 849 nya aktier, motsvarande cirka 98,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 13 919 915 aktier, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter varav 218 703 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och Boule kommer tillföras cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförande av utvecklingen av den nya produktplattformen, regulatoriska processer relaterade till lanseringar samt kommersialisering av den nya hematologiplattformen innehållande ett avancerat 5-partssystem, ett nytt 3-partssystem och en molnuppkopplingslösning.

Boules VD Jesper Söderqvist kommenterar:
Jag är mycket tacksam för fortsatt stöd från våra nuvarande aktieägare. Glädjande var också att det fanns ett stort intresse även från nya investerare. Kapitalet som tillförs bolaget gör att vi kan genomföra vår långsiktiga strategiska plan och skapa förutsättningar för Boule, våra medarbetare och partners att säkra långsiktig lönsam tillväxt. Vi kommer förnya och expandera vår produktportfölj under kommande år så att vi kan fortsätta utveckla Boule och våra partners affärer och erbjuda hematologitester till fler patienter i hela världen. En spännande framtid väntar även om omvärlden här och nu är turbulent.”

Som bekräftelse om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota skickas ut omkring den 30 november 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i prospektet som publicerades av Boule den 10 november 2022. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Genom Företrädesemissionen kommer Boules aktiekapital att öka med maximalt cirka 4 854 138 kronor, från 4 854 138 kronor till cirka 9 708 276 kronor och antalet aktier i Boule kommer att öka med 19 416 552, från 19 416 552 aktier till 38 833 104 aktier.

BTA kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas inträffa den 12 december 2022.

Aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 december 2022 och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 14 december 2022.

Aktierna som tecknats utan stöd teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 december 2022 och förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 14 december 2022.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Boule och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och Koncernchef, Boule Diagnostics AB, telefon +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, CFO, Boule Diagnostics AB, telefon +46 (0)70-319 06 76

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 08:00 CET.

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Boule. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Boule har endast skett genom det prospekt som Boule offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (“USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till “kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, “kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen “investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som “relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.


Boule Diagnostics AB – Resultat av företrädesemission

  • Prenumurera på våra nyheter