Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2023

Årsstämman 2022 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2022 ska utses för att föreslå årsstämman 2023:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman,
  2. förslag till styrelse,
  3. förslag till styrelseordförande,
  4. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
  5. förslag till revisor,
  6. förslag till arvode till Bolagets revisor,
  7. förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt, och
  8. annat ärende som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och Thomas Eklund vilka representerande drygt 35 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Erik Ivarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via e-mail på ulf.hedlundh@svolder.se eller via telefon på telefonnummer 08-440 37 70. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 15:00 CET.


Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2023

  • Prenumurera på våra nyheter